יום א', ב’ בניסן תשע”ח
הנהלת ביה"ס פרנקל, הצוות, התלמידים והוריהם מעוניינים ליצור ולשמור אוירה ותנאים הולמים המאפשרים לימוד,חינוך וצמיחה אישית. ברוח זו יש לקרא את האמנה ולהבינה. לאמנה מדרג תגובות שעיקריו מופעים בה.

כבוד לאדם "יהי כבוד חברך חביב עליך כשלך" (מסכת אבות) אנו מאמינים כי לכל תלמיד הזכות והחובה להביע את דבריו, דעותיו,מחשבותיו ורצונותיו בנימוס ומבלי לפגוע בזולת. v כל באי ביה"ס ינהגו באדיבות זה כלפי זה תוך כיבוד גופם, רכושם וכבודם. v אנו פותרים מחלוקות בדרכי נועם ובהידברות. אלימות פיזית ומילולית אסורים בהחלט. אלימות פיזית הינה פגיעה מכוונת בגופו של אדם או ברכושו. אלימות מילולית הינה פגיעה מכוונת באדם אחר באמצעות שימוש במילים. v נשמור על כללי התנהגות אלה גם כשאנו משתמשים בתקשורת באמצעות האינטרנט לאחר שעות הלימודים ומחוץ לביה"ס. v נישמע להוראות צוות ביה"ס (כולל ממלאי מקום) במהלך שעות הלימודים ובפעילויות מחוץ לביה"ס. כבוד לרכוש ולסביבה זכות התלמיד ללמוד בסביבה יפה נוחה ונקייה. v אנו שומרים על ציוד ביה"ס ומתקניו. נקפיד על ניקיון והגיינה בחדר השירותים. v אנו שומרים על רכוש הזולת, נכבד ונשמור גם על רכושינו ונימנע מהבאת ציוד יקר או מסוכן. ביה"ס אינו אחראי על ציוד יקר המובא לביה"ס. v יש לציין שם התלמיד על ציוד אישי של התלמיד כ: ספרים, מחברות, תיקים, ביגוד. v אין להשתמש בטלפונים במהלך שעות הלימודים. אם יש צורך להתקשר תיעשה שיחה טלפונית רק דרך מזכירות ביה"ס באישור המורה. v נשמור על סביבה מטופחת. נקפיד לאכול רק בכיתה ולא נצא עם אוכל למסדרונות ולחצרות. כבוד ללמידה, לזמן ולהופעה זכות התלמיד לחינוך ולהעשרה. למסגרת שתעודד אותו להתקדם, לצמוח ולמצות את יכולותיו. נקפיד על חובותינו כתלמידים: v הגעה בזמן לביה"ס ולשיעורים: הלימודים מתחילים בשעה 8:00 בדיוק. ההגעה בזמן היא באחריות ההורים, והתלמידים כאחד. v על התלמידים לחזור לכיתה מיד בתום ההפסקה, לחכות למורה בישיבה עם הציוד לשיעור מוכן על השולחן. לבצע את המטלות הלימודיות כנדרש ולהתנהג באופן נאות. v נגיע לביה"ס בלבוש הולם ובתלבושת ביה"ס נקייה ומסודרת: · חולצה עם סמל ביה"ס ומכנסיים עד לברך (בימים חמים). · לשיעור ספורט נגיע בחולצה בצבע כחול כהה ובנעלי ספורט. · לטקסים נגיע בחולצה לבנה. · בימי שישי ניתן להגיע ללא תלבושת אך בלבוש הולם לביה"ס. v כל היעדרות שאינה מסיבה רפואית צריכה להיות בתיאום עם ביה"ס תוך יידוע המחנכות על סיבת ההיעדרות. השלמת חומרי הלימוד היא באחריות משפחת הילד. v היעדרות מסיבה רפואית חייבת באישור. v היעדרות חריגה תיאלץ התערבות קצין ביקור סדיר. תלמידים שיצטיינו בהתנהגותם יצוינו לשבח בפני כל תלמידי ביה"ס. מורי ביה"ס אחראים לקביעת תכני הלימוד ודרך העבודה בכיתה בהתאם לתוכנית הלימודים ולהוות משענת לתלמיד תוך שיתוף פעולה עם ההורים. צוות ביה"ס רואה חשיבות רבה בשיתוף ההורים ומצפה לשיתוף פעולה בכל הקשור למערך הבית ספרי בתחום החינוכי,הרגשי, הלימודי והחברתי. מדרג תגובות למקרים של אי קיום כללי האמנה: במקרה של אי קיום כללי האמנה ע"י התלמיד יפעל ביה"ס בהתאם למדרג התגובות, הדבר ייעשה כטיפול משלים במקביל לעבודה החינוכית שתיעשה ע"י צוות ביה"ס. העבודה תיעשה עם כל תלמיד הקשור באותו מקרה ולפי צורך גם יחד עם הכיתה. חומרת ואופי האירוע יאפשרו דילוג על שלבים או חזרה על שלבים תוך התחשבות בנסיבות האירוע. כללי התנהגות תגובה לאחר הפרת הכלל בפעם הראשונה תגובה לאחר הפרת הכלל בפעם השנייה תגובה לאחר הפרת הכלל בפעם השלישית אלימות פיזית פגיעה פיזית אסורה בהחלט -אין להשתמש באלימות פיזית מכל סוג שהוא: דחיפות, מכות, צביטות וכיו"ב. -אלימות חמורה: שימוש בכלי מסוכן, זריקת אבנים, אלימות של קבוצה כלפי פרט וכיוצ"ב. 1. המורה שנכח במקום יפעל להפסקת הפגיעה. 2. שיחת ברור ותיעוד. 3. יידוע ההורים במכתב. 4.פעולה מתקנת- התנצלות, עשייה למען האחר. במקרים חמורים במיוחד לא נמתין עד לעבירה שלישית, אלא נפעל באופן התואם את חומרת המעשה. 1. המורה שנכח במקום יפעל להפסקת הפגיעה. 2. שיחת ברור ותיעוד. 3. הזמנת ההורים לשיחה. 4. פעולה מתקנת- התנצלות, עשייה למען האחר. 5. החלטה על תגובה הולמת בהתאם לחומרת האירוע, לרבות הרחקה. 6. גיבוש תכנית אישית לתלמיד. 1.המורה שנכח במקום יפעל להפסקת הפגיעה. 2. שיחת ברור ותיעוד. 3. הזמנת ההורים לשיחה ע"י מחנכת הכיתה. 4. השעיית התלמיד מביה"ס. 5. פעולה מתקנת- התנצלות, עשייה למען האחר. - בזמן השהייה בבית יבצע התלמיד משימה חינוכית ערכית מוגדרת. - באחריות התלמיד להשלים את החומר הלימודי. 6. יישקל שיתוף גורמים נוספים בטיפול. 7. גיבוש תכנית אישית לתלמיד. אלימות מילולית -פגיעה מילולית אסורה בהחלט: קללות, הצקה, לעג, השפלה גנאי, איום סחיטה וכיו"ב. 1. המורה שנכח במקום יפעל באופן מיידי להפסקת הפגיעה. 2. שיחת ברור. 3. יידוע ההורים במכתב. 4. התנצלות ועשייה מתקנת של הפוגע. 5. תיעוד. 1. המורה שנכח במקום יפעל באופן מיידי להפסקת הפגיעה. 2. שיחת ברור. 3. הזמנת ההורים לשיחה. 4.התנצלות ועשייה מתקנת של הפוגע. 5. תיעוד 1.במקרים חוזרים של אלימות מילולית יינקטו כל הצעדים שלעיל והתלמיד יורחק מביה"ס ל1-3 ימים לפי שיקול צוות ביה"ס. 2. גיבוש תכנית אישית לתלמיד. 3. תיעוד.